Introducció
Les presents condicions d’ús regulen els termes i condicions d’accés i ús de la web www.sixonefruits.com (d’ara endavant, “la Web”), propietat de Belestetica, (d’ara endavant, “el Titular de la Web”). L’usuari de la Web ha de llegir i entendre les presents condicions per a usar adequadament tots els serveis i informació que es faciliten des de la Web. El mer accés i/o utilització de tots o part dels seus continguts i/o serveis significa la plena acceptació de les presents condicions generals d’ús.

Condicions d’ús
Les presents condicions generals d’ús regulen l’accés i la utilització de la Web, incloent els continguts i els serveis posats a la disposició dels usuaris en i/o a través de la Web, bé per la Web, bé pels seus usuaris, bé per tercers. No obstant això, l’accés i la utilització de certs continguts i/o serveis pot trobar-se sotmès a determinades condicions específiques.

Modificacions
El Titular de la Web es reserva la facultat de modificar en qualsevol moment les condicions generals d’ús de la Web. En tot cas, es recomana consultar periòdicament els presents termes d’ús, ja que poden ser modificats.

Obligacions de l’Usuari
L’usuari haurà de respectar en tot moment els termes i condicions establerts en les presents condicions generals d’ús. De manera expressa l’usuari manifesta que utilitzarà la Web de manera diligent i assumint qualsevol responsabilitat que pogués derivar-se de l’incompliment de les normes.

Així mateix, l’usuari no podrà utilitzar la Web per a transmetre, emmagatzemar, divulgar promoure o distribuir dades o continguts que siguin portadors de virus o qualsevol altre codi informàtic, arxius o programes dissenyats per a interrompre, destruir o perjudicar el funcionament de qualsevol programa o equip informàtic o de telecomunicacions.

Responsabilitat de la Web
L’usuari coneix i accepta que la Web no atorga cap garantia de qualsevol naturalesa, ja sigui expressa o implícita, sobre les dades, continguts, informació i serveis que s’incorporen i ofereixen des de la Web.

Exceptuant els casos en què la Llei imposi expressament el contrari, i exclusivament amb la mesura i extensió en què ho imposi, el Titular de la Web no garanteix ni assumeix cap responsabilitat respecte als possibles danys i perjudicis causats per l’ús i utilització de la informació, dades i serveis de la Web.

En tot cas, el Titular de la Web exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis que puguin deure’s a la informació i/o serveis prestats o subministrats per tercers diferents del Titular de la Web. Tota responsabilitat serà del tercer ja sigui proveïdor o col·laborador.

Propietat intel·lectual i industrial
Tots els continguts, marques, logos, dibuixos, documentació, programes informàtics o qualsevol altre element susceptible de protecció per la legislació de propietat intel·lectual o industrial, que siguin accessibles en la Web corresponen exclusivament al Titular de la Web i queden expressament reservats tots els drets sobre aquests. Queda expressament prohibida la creació d’enllaços d’hipertext (links) a qualsevol element integrant de les pàgines de la Web sense l’autorització del seu Titular, sempre que no siguin a una pàgina que no requereixi identificació o autenticació per al seu accés, o el mateix estigui restringit.

En qualsevol cas, el Titular de la Web es reserva tots els drets sobre els continguts, informació dades i serveis que ostenti sobre els mateixos. El Titular de la Web no concedeix cap llicència o autorització d’ús a l’usuari sobre els seus continguts, dades o serveis, diferent de la que expressament es detalli en les presents condicions generals d’ús de la Web.

Legislació aplicable, jurisdicció competent i notificacions
Les presents condicions es regeixen i s’interpreten d’acord amb les Lleis d’Espanya. Per a qualsevol reclamació seran competents els jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona. Totes les notificacions, requeriments, peticions i altres comunicacions que l’Usuari desitgi efectuar al Titular de la Web hauran de realitzar-se per escrit i s’entendrà que han estat correctament realitzades quan hagin estat rebudes en la següent adreça: sisu@sixonefruits.com.